Artikel 1

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een overeenkomst, beheersen enkel onderstaande algemene voorwaarden alle rechtsverhoudingen met Fast Administration Services – Freelance Administratie Sandra CommV, hierna afgekort FAS, met maatschappelijke zetel te Mechelsebaan 125, 3140 Keerbergen en ondernemingsnummer 0680.732.538. Deze algemene voorwaarden vullen alle overeenkomsten verder aan, voor zover ze er niet mee strijdig zijn.

Artikel 2

Met het oog op het uitvoeren van de opdracht dient de opdrachtgever alle actuele noodzakelijke en nuttige gegevens en documenten ter beschikking te stellen van FAS opdat zij een correcte inschatting kan maken van de omvang en uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever is als enige aansprakelijk voor de inhoud van de door hen aangeleverde informatie en documenten. Tenzij anders overeengekomen garandeert FAS geen enkele vorm van exclusiviteit.

Artikel 3

De overeengekomen prijs wordt door FAS, in functie van de voortgang van de werken, maandelijks gefactureerd.

Tenzij anders vermeld, zijn de facturen van FAS betaalbaar op de in de factuur vermelde rekening en dit zonder recht op schuldvergelijking, inhouding of opschorting.

Klachten in verband met de facturen of de diensten waarop deze betrekking hebben, worden slechts in overweging genomen indien zij binnen de acht dagen vanaf datum van factuur, respectievelijk vanaf beweerde tekortkoming, bij aangetekende brief aan FAS worden overgemaakt. Klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.

Artikel 4

Bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning vermeerderd met een
nalatigheidsintrest van 1% per maand. Een begonnen maand telt voor een volledige maand. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10%, met een minimum van 75 EUR.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Verder is FAS gerechtigd de uitvoering op te schorten tot de volledige betaling van de factuur, intresten en schade ontvangen zijn, of zelfs de overeenkomst voortijdig te beëindigen zonder dat enige opzegtermijn, opzegvergoeding of andere compensatie ingevolge de voortijdige beëindiging verschuldigd is.

De betaling van de facturen van FAS houdt in dat de opdracht van FAS op conforme wijze werd uitgevoerd.

Artikel 5

Klantgegevens worden door FAS overeenkomstig de wettelijke bepalingen opgeslagen.

Artikel 6

6.1 FAS zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse of economische schade of voor schade aan de reputatie, voor derving van winst of van kansen tot contracteren enzovoort.

De aansprakelijkheid van FAS voor fouten in de uitvoering van haar taken is bovendien beperkt tot haar opzet en/of grove fout/nalatigheid.

6.2 Gelet op het feit dat het succes van de aan FAS verleende opdracht steeds beïnvloed wordt door de medewerking van de Opdrachtgever, alsook het gedrag van andere actoren waarmee FAS moet samenwerken, zoals klanten en leveranciers van de Opdrachtgever, verbindt FAS zich tot een inspanningsverbintenis met betrekking tot de uitvoering van haar opdracht.

FAS zal met andere woorden de aan haar toebedeelde opdracht zoals een voorzichtig en redelijk persoon uitvoeren, monitoren, bijsturen waar nodig en al het mogelijke doen wat redelijkerwijze binnen haar mogelijkheden ligt. Doch FAS garandeert geenszins dat de
door haar geleverde inspanningen met zekerheid tot een positief resultaat voor de Opdrachtgever zullen leiden.

6.3 In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van FAS beperkt tot enkel het vergoeden van die schade waarvan de Opdrachtgever het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst kan aantonen.

6.4 De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel 6 zijn eveneens van toepassing op de organen, het leidinggevend personeel van FAS of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden en/of onderaannemers van FAS.

6.5 Voor zover FAS, hetzij contractueel, hetzij buitencontractueel, aansprakelijk zou worden gesteld, is haar totale aansprakelijkheid beperkt tot de dekking, zoals
voorzien in diens beroepsaansprakelijkheidspolis, van 125.000,00 EUR per schadegeval en per jaar. FAS verbindt er zich toe gedurende de overeenkomst tussen partijen verzekerd te blijven voor haar beroepsaansprakelijkheid. Bij gebrek aan dekking is de aansprakelijkheid beperkt tot 2.500,00 EUR.

Artikel 7

7.1 Indien FAS door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan FAS zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: ziekte in hoofde van de aangestelden van FAS, overheidsmaatregelen (bv. lockdown, quarantaine, verplichte sluiting…) en niet-voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan FAS afhankelijk is.

7.3 Indien een overmachtssituatie, zoals bedoeld in dit artikel 7, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Heeft FAS bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8

Elk geschil is onderworpen aan het recht en de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van FAS die uitsluitend bevoegd zijn, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 9

Eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bedingen met zich mee.

Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.