Vanaf 1 september 2023 mag je geen kosten meer aanrekenen bij de eerste betaalherinnering van een vervallen factuur aan een particulier. De nieuwe incassowet voorziet ook strengere regels inzake de interesten en schadevergoedingen die opgelegd mogen worden voor wanbetaling door een particuliere klant.

De nieuwe maatregelen van de incassowet zijn bedoeld om consumenten te beschermen en hebben enkele belangrijke implicaties voor bedrijven die zaken doen met particuliere klanten. Het belangrijkste doel is ervoor te zorgen dat consumenten niet onredelijk worden belast met buitensporige kosten bij laattijdige betalingen.

Eerste betaalherinnering gratis

De opvallendste verandering in de nieuwe incassowet is dat de eerste betaalherinnering aan de klant altijd gratis is. Vanaf 1 september 2023 mag je dus geen kosten meer aanrekenen voor een eerste rappel. Voor een volgende herinnering mag je maximaal €7,50 administratiekosten aanrekenen.

Daarbij komt nog dat -na het versturen van de eerste herinnering- de klant vanaf nu ook een minimumperiode krijgt om de laattijdige betaling te voldoen vooraleer er nog een rappel mag volgen: 15 dagen bij een elektronische betaalherinnering of 17 dagen bij een rappel per post.

Hou er dus rekening mee dat bij een betaaltermijn van 30 dagen de klant wettelijk gezien ten laatste 45 dagen na datum mag betalen zonder bijkomende kosten. Een oplossing hier is om de betaaltermijn op bijvoorbeeld 14 dagen te zetten.

Interesten en schadevergoeding

Veel bedrijven hanteren voor wanbetalers een schadevergoeding of interest van 10 procent van het factuurbedrag en met een bepaald minimumbedrag. In de nieuwe incassowet staan op deze schadevergoedingen en interesten een maximum.

De nieuwe regels zeggen dat de interesten niet hoger mogen zijn dan de wettelijke interesten voor betalingsachterstand bij handelstransacties. Op dit moment is dat 5,25 procent. Deze nieuwe maximuminteresten zijn van toepassing ongeacht de bepalingen in jouw algemene voorwaarden.

Pas je algemene voorwaarden aan

Gezien de nieuwe regels sowieso van toepassing zijn ook al heb jij iets anders in je algemene voorwaarden staan, pas je best je algemene voorwaarden aan. Verander het deel over niet-betaling, interesten en schadevergoedingen naar iets zoals het volgende:

“Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 15* kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van:
• €20 als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan €150;
• €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag boven de €150;
• €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag boven de €500, met een totaallimiet van €2.000.

Bij gebrek aan volledige betaling door de klant binnen de 15* kalenderdagen na verzending van de eerste betalingsherinnering is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransactie, zie artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som.”

*Verstuur je jouw herinneringen via niet-elektronische weg? Dan krijgt de klant 17 dagen de tijd in plaats van 15.

Overgangstermijn voor bestaande facturen

De nieuwe wet zal gefaseerd in werking treden om bedrijven de tijd te geven zich aan te passen. Voor alle facturen die worden uitgegeven vanaf 1 september 2023 zijn de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing. Facturen die voor deze datum zijn uitgegeven, vallen echter onder in de overgangsperiode en worden pas vanaf 1 december 2023 onderworpen aan de nieuwe wetgeving.

De nieuwe incassowet geldt alleen voor B2C-verkopen

Een belangrijke nuance is dat deze nieuwe incassowet alleen van toepassing is wanneer de klant een particulier is. In B2B-context gelden de nieuwe regels niet.

Heb je nog vragen over de nieuwe incassowet of andere boekhoudkundige vragen? Raadpleeg je boekhouder.

2 reacties

    1. Bedankt voor je vraag An! De nieuwe regels gelden alleen voor B2C. Voor B2B ben je vrij om onderling eigen afspraken te maken, uiteraard rekening houdend met de al gekende wettelijke grenzen. Deze moet je wel vastleggen in je algemene voorwaarden of het contract.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *